Kritische denkvaardigheden: Bouwstenen voor de volgende generatie

Hoe wilt u de denkkracht van uw werknemers inzetten om de uitdagingen van de 21e eeuw aan te gaan?

Het belang van kritisch denkvermogen

Meer dan twee decennia geleden benoemde de minister van Arbeid een commissie om te bepalen welke vaardigheden onze jongeren nodig hebben om in de werkende wereld te slagen. De fundamentele doelstelling van de commissie was het stimuleren van een economie met hoge prestaties, gekenmerkt door hooggekwalificeerde en goedbetaalde banen. Hoewel de commissie haar werk in 1992 heeft voltooid, zijn haar bevindingen en aanbevelingen nog steeds actueel in het nieuwe millennium.

Volgens het verslag van de Secretary's Commission on Achieving Necessary Skills (SCANS) zijn kritische denkvaardigheden van essentieel belang voor een goed presterende werkplek. In het verslag wordt een drieledige basis voor vaardigheden vastgesteld: basiskennis van lezen en rekenen, de denkvaardigheden die nodig zijn om kennis in praktijk te brengen, en de persoonlijke kwaliteiten die werknemers toegewijd en betrouwbaar maken. Dit fundament van denkvaardigheden omvat creativiteit, besluitvorming, probleemoplossing, het zien van dingen in de geest, weten hoe te leren, en redeneren. Het rapport stelt: "De werkplek van vandaag de dag stelt hoge eisen aan redeneervermogen en het vermogen en de bereidheid om te leren".

De bevindingen in het SCANS-verslag zijn in latere studies bevestigd. In 2009 publiceerde de Economist Intelligence Unit een rapport, The Intelligent Enterprise: Creating a culture of speedy and efficient decision-making. Het rapport stelt dat "ondanks de brede erkenning dat nauwkeurige en tijdige besluitvorming van cruciaal belang is, het vermogen van de meeste bedrijven om goede beslissingen te nemen moet worden verbeterd".

De Conference Board heeft in haar rapport Developing Business Leaders for 2010 twee sleutelvaardigheden geïdentificeerd die succesvolle leiders nodig hebben: analytisch vermogen - vooral het vermogen om informatiebronnen te sorteren en zich te concentreren op de meest relevante aspecten - en het vermogen om verstandige beslissingen te nemen in een omgeving van ambiguïteit en onzekerheid. [iii]

In september 2011 heeft de Corporate Executive Board wereldwijd 5 000 werknemers ondervraagd en vastgesteld dat een gebrek aan analytische vaardigheden "wijdverbreid was onder zowel de algemene werknemers als het management". Slechts 38% van de gemiddelde beroepsbevolking maakt bij het nemen van beslissingen gebruik van een evenwicht tussen beoordelingsvermogen en gegevens.

Kritische denkvaardigheden zijn essentieel

Kritisch denken kan worden omschreven als het vermogen om gezond te redeneren en analytisch te denken, met gebruikmaking van kennis, feiten en gegevens om problemen op de werkplek op te lossen. Zij zijn essentieel voor:

1. Oplossen van problemen en nemen van beslissingen. Snelle veranderingen op de werkplek vereisen dat besluitvorming en probleemoplossing steeds verder in de organisatie worden gedelegeerd. Onder de werknemers van vandaag zijn de kritische denkvaardigheden voor analyse, probleemoplossing en teamwerk veel gevraagd en schaars.

2. Probleempreventie. Het voorkomen van problemen gaat niet vanzelf. Het identificeren van potentiële problemen en het plannen van preventieve en voorwaardelijke maatregelen vereisen goed, gedegen analytisch denkwerk.

3. Doeltreffend teamwerk. De voordelen van teamwerk worden vaak genoemd, maar teamwerk gaat niet vanzelf. Teams hebben te maken met groeipijnen en het kost tijd om uit te groeien tot productieve eenheden. Teamleden hebben kritische denkvaardigheden nodig voor communicatie, conflictoplossing, besluitvorming, probleemoplossing en zelfmanagement.

4. Empowerment. Effectieve empowerment betekent dat mensen de verantwoordelijkheden en de vaardigheden krijgen om hun eigen werk te beheren en dat ook effectief te doen. Om teams samenhangend te houden, is een gemeenschappelijke taal voor het oplossen van problemen en het nemen van besluiten nodig. Deze vaardigheden stellen mensen in staat samen te werken om problemen op te lossen, beter afgewogen beslissingen te nemen en bedrijfskritische projecten te beheren.

De uitdaging van de 21e eeuw

  • Het U.S. Bureau of Labor Statistics schat dat er in het decennium 2010-20 meer dan 54,8 miljoen vacatures worden verwacht en dat meer dan de helft daarvan - 61,6% - zal ontstaan doordat werknemers van de babyboomgeneratie moeten worden vervangen wanneer zij met pensioen gaan of anderszins een beroep definitief verlaten. Een gebrek aan kritische denkvaardigheden bij nieuwe werknemers versterkt het verlies aan institutionele kennis van werknemers die de werkplek verlaten.
  • Naarmate organisaties mondialer worden, vereist de diversiteit van het personeelsbestand een gemeenschappelijke aanpak voor het oplossen van organisatorische problemen die culturele en taalbarrières kan overwinnen.
  • De informatie-explosie blijft in een snel tempo doorgaan zonder dat het einde in zicht komt. Hierdoor raakt technische kennis steeds sneller verouderd, terwijl ons leven exponentieel wordt overspoeld met gegevens. Als gevolg daarvan wordt het vermogen om informatie met een analytisch oog te ordenen en te evalueren steeds belangrijker.

De puzzel in elkaar zetten

Door de snelle veranderingen op de werkplek hebben veel werknemers meer verantwoordelijkheden gekregen. Deze nieuwe verantwoordelijkheden betekenen dat analytische vaardigheden, gestuurd door een proces dat steunt op logica en goede vraagstelling, de sleutel zijn tot het behoud van concurrentievoordeel. Het aanscherpen van de denkvaardigheden van werknemers en het bieden van een context waarin zij willen en kunnen slagen, is een sleutel tot het oplossen van de 21e-eeuwse uitdaging om concurrerend te blijven in een omgeving van snelle veranderingen.

Kepner-Tregoe: Helder Denken voor een Complexe Wereld

Al meer dan 50 jaar werkt Kepner-Tregoe samen met 's werelds meest toonaangevende bedrijven om de bedrijfsresultaten te verbeteren. Wij onderkennen de uitdagingen waarmee u wordt geconfronteerd, zoals de beperking van tijd en middelen, de steeds complexere werkzaamheden en de steeds hogere verwachtingen van klanten.

Wij bieden beproefde rationele en datagestuurde denkprocessen die u helpen kosten te verlagen, efficiëntie te verbeteren, kwaliteit te verhogen en controle uit te oefenen door duidelijkheid en structuur te bieden. Omdat wij de nadruk leggen op de overdracht van vaardigheden en duurzaamheid, bieden wij waarde voor vandaag en elke dag die volgt.

Blog afbeelding 1
Kritisch denken vereist dat je weet welke vragen je moet stellen
Blog afbeelding 1
Kritisch Denken: Spanning de Generaties
Blog afbeelding 1
Forbes: Kritische Denkvaardigheden Stuwen Organisaties Vooruit
Blog afbeelding 1
Hoe kritisch denken de beschaving zal redden

Neem contact met ons op

Voor vragen, details, of een voorstel!