Voorwaarden

Beleid inzake annulering van workshops (zie hieronder)
Wettelijke voorwaarden voor het gebruik van de KT Website

Deze voorwaarden (de "Voorwaarden") zijn van toepassing op uw gebruik van deze website van Kepner-Tregoe, Inc. ("KT") website (de "Website"). Indien u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, dient u deze website niet te gebruiken.

In geval van tegenstrijdigheid, wijziging of afwijking van de voorwaarden van de Master Service Overeenkomst, prevaleren de voorwaarden van de Master Service Overeenkomst.

Algemene gebruiksbeperkingen
Alle informatie, documenten, producten, software en diensten (de "Materialen") die op deze Website worden aangeboden zijn het auteursrechtelijk beschermde werk van KT of onder een geldig contract of licentie van een derde partij. Behalve zoals hierin vermeld, mag geen van de Materialen worden gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, heruitgegeven, gedownload, gepost of verzonden in welke vorm of op welke wijze dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot, elektronisch, mechanisch, fotokopiëren, opnemen of anderszins, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van KT. Geen enkel deel van de Website, inclusief logo's, graphics, geluiden of afbeeldingen, mag worden gereproduceerd of heruitgezonden op welke manier of op welke manier dan ook, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van KT. U mag ook niet, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van KT, enig deel van de Website "spiegelen" of "framen" op een andere server.

Niets op deze Website mag worden geïnterpreteerd als het verlenen van een licentie voor een van de intellectuele eigendomsrechten van KT, hetzij door uitsluiting, implicatie of anderszins. U erkent als enige verantwoordelijk te zijn voor het verkrijgen van dergelijke licenties.

Toestemming wordt verleend voor het weergeven, kopiëren, verspreiden en downloaden van KT's Materialen die gratis op deze Website worden aangeboden op voorwaarde dat: (1) de auteursrechtvermelding en alle andere eigendomsvermeldingen in de Materialen op dezelfde wijze worden opgenomen, (2) het gebruik van dergelijke Materialen uitsluitend voor individueel, niet-commercieel en informatief gebruik is en niet zal worden gekopieerd of geplaatst op een netwerkcomputer of uitgezonden in media die nu bekend zijn of in de toekomst zullen worden bedacht, (3) er slechts één kopie mag worden gemaakt, en (4) er geen wijzigingen in de Materialen worden aangebracht. Deze toestemming eindigt automatisch zonder voorafgaande kennisgeving indien u een van deze voorwaarden of bepalingen schendt. Bij beëindiging zult u onmiddellijk alle gedownloade en afgedrukte Materialen vernietigen.

Alle software die beschikbaar wordt gesteld om te downloaden van deze Website ("Software") is het auteursrechtelijk beschermde werk van KT en/of haar leveranciers. Het gebruik van de Software is onderworpen aan de voorwaarden van de licentieovereenkomst voor eindgebruikers, indien van toepassing, die bij de Software wordt geleverd of die bij de Software wordt geleverd ("Licentieovereenkomst"). Eindgebruikers mogen geen Software installeren of gebruiken die vergezeld gaat van een Licentieovereenkomst of deze bevat, tenzij de eindgebruiker eerst instemt met de voorwaarden van de Licentieovereenkomst.

Voor alle Software die niet vergezeld gaat van een licentieovereenkomst, vormt het volgende de Licentieovereenkomst: KT verleent hierbij aan de gebruiker een persoonlijke, niet-overdraagbare licentie om de Software te gebruiken voor het bekijken en anderszins gebruiken van deze Website in overeenstemming met deze voorwaarden en bepalingen, en voor geen enkel ander doel.

Merk op dat alle Software, inclusief maar niet beperkt tot alle HTML-code en Active X-besturingselementen op deze Website, eigendom is van KT en/of haar leveranciers en beschermd wordt door auteursrechtwetten en internationale verdragsbepalingen. Elke reproductie of herdistributie van de Software is uitdrukkelijk bij wet verboden en kan leiden tot ernstige civiele en strafrechtelijke sancties. Overtreders zullen tot het uiterste worden vervolgd.

ZONDER HET VOORGAANDE TE BEPERKEN, IS HET KOPIËREN OF REPRODUCEREN VAN DE SOFTWARE NAAR EEN ANDERE SERVER OF LOCATIE VOOR VERDERE REPRODUCTIE OF HERDISTRIBUTIE UITDRUKKELIJK VERBODEN. DE SOFTWARE WORDT GEGARANDEERD, INDIEN ÜBERHAUPT, ALLEEN VOLGENS DE VOORWAARDEN VAN DE LICENTIEOVEREENKOMST. BEHALVE ZOALS GEGARANDEERD IN DE LICENTIEOVEREENKOMST, WIJST KT HIERBIJ ALLE GARANTIES EN VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE AF, INCLUSIEF ALLE IMPLICIETE GARANTIES EN VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, TITEL EN NIET-INBREUK.

LEGENDE BEPERKTE RECHTEN. Alle Software die van deze Website wordt gedownload voor of namens de Verenigde Staten van Amerika, haar agentschappen en/of instrumentaliteiten ("Amerikaanse overheid"), wordt geleverd met Beperkte Rechten. Gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking door de Amerikaanse overheid is onderworpen aan beperkingen zoals uiteengezet in subparagraaf (c)(1)(ii) van de Rights in Technical Data and Computer Software clausule van DFARS 252.227-7013 of subparagrafen (c)(1) en (2) van de Commercial Computer Software - Restricted Rights van 48 CFR 52.227-19, zoals van toepassing. Fabrikant is Kepner-Tregoe, Inc., P.O. Box 704, Princeton, New Jersey 08542 USA.

Elk ongeoorloofd gebruik van de Materialen op deze Website kan een overtreding inhouden van het auteursrecht, het merkenrecht, de wetten op de privacy en de publiciteit, en de communicatievoorschriften en -statuten.

Links naar sites van derden
Deze Website kan gekoppeld zijn aan andere websites die niet onder controle staan van en niet worden onderhouden door KT. KT is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die sites. KT verstrekt deze links uitsluitend voor uw gemak, en het opnemen van een link naar dergelijke sites impliceert op geen enkele wijze de goedkeuring van KT van die sites. U bent zelf verantwoordelijk voor uw gebruik van de links en verwijzingen van derden.

Inzendingen en chatrooms
Tenzij hierin uitdrukkelijk anders is bepaald, worden alle inzendingen, berichten, artikelen, verhalen of ander geplaatst materiaal ("Inzendingen") die door u worden verstrekt in verband met deze Website geacht te zijn verstrekt op niet-eigendomsrechtelijke en niet-vertrouwelijke basis. Door het plaatsen van een Inzending, verleent u: (1) aan KT, een royalty-vrije eeuwigdurende, onherroepelijke, niet-exclusieve licentie om de Inzending te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen, te publiceren, te vertalen, te distribueren, uit te voeren en weer te geven, alleen of als onderdeel van andere werken in welke vorm, media of technologie dan ook bekend of hierna ontwikkeld en om deze rechten in sublicentie te geven via meerdere lagen van sublicenties, en (2) aan andere gebruikers, het recht om de Inzending te openen, te bekijken, op te slaan en te reproduceren overeenkomstig de Juridische voorwaarden voor het gebruik van de KT Website. KT heeft geen enkele verplichting van welke aard dan ook jegens u of iemand anders met betrekking tot dergelijke Inzendingen en is vrij om dergelijke Inzendingen te gebruiken of te verspreiden op een onbeperkte basis voor welk doel dan ook. U erkent dat u verantwoordelijk bent voor de inzendingen die u indient, en dat u, en niet KT, de volledige verantwoordelijkheid draagt voor de inzendingen, inclusief hun legaliteit, betrouwbaarheid, geschiktheid, originaliteit en copyright.

Als tegenprestatie voor de toestemming om de Website te gebruiken, stemt u ermee in dat u niet zult: (1) de Website zult gebruiken voor doeleinden die in strijd zijn met de lokale, provinciale of nationale wetgeving van enig land, (2) materiaal zult plaatsen of versturen dat auteursrechtelijk beschermd is, tenzij u de eigenaar bent van het auteursrecht of de toestemming hebt van de eigenaar van het auteursrecht om dit te doen, (3) materiaal zult plaatsen of versturen dat handelsgeheimen onthult, tenzij u deze in eigendom hebt of de toestemming hebt om dit te doen, (4) materiaal te plaatsen of te versturen dat inbreuk maakt op enige andere intellectuele eigendomsrechten of op de privacy- of publiciteitsrechten van anderen, (5) materiaal te plaatsen of te versturen dat obsceen, lasterlijk, bedreigend, intimiderend, beledigend, hatelijk of discriminerend is voor andere personen of entiteiten, (6) seksueel expliciete afbeeldingen te plaatsen of te versturen, (7) advertenties of verzoeken om zaken te plaatsen of te versturen (8) de normale stroom of dialoog te verstoren, of opmerkingen te plaatsen of in te dienen die geen verband houden met het onderwerp dat wordt besproken (tenzij het duidelijk is dat de discussie in vrije vorm of open is), (9) kettingbrieven of piramidespelen te plaatsen of in te dienen, (10) zich voor te doen als een andere persoon, (11) virussen te plaatsen, in te dienen of anderszins via de Website te verspreiden, trojaanse paarden, wormen, tijdbommen, cancelbots of andere soortgelijke schadelijke of schadelijke programmeringsroutines, (12) "spam" of ongevraagde reclame, hetzij commercieel of persoonlijk, via de Website te verspreiden, of (13) enige andere actie te ondernemen die een onredelijke of onevenredig grote belasting op onze infrastructuur legt.

KT vertegenwoordigt of garandeert niet de waarheidsgetrouwheid, nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van het materiaal dat door andere gebruikers wordt ingediend of geplaatst en onderschrijft evenmin de meningen die door gebruikers worden geuit. U erkent dat elk vertrouwen in materiaal dat door andere gebruikers is geplaatst, op uw eigen risico is. KT screent geen inzendingen of postings van tevoren en is niet verantwoordelijk voor het screenen of controleren van materiaal dat door anderen is ingediend of geplaatst. Indien een gebruiker KT op de hoogte stelt van een posting of bijdrage die naar verluidt niet in overeenstemming is met deze voorwaarden, kan KT de aantijging onderzoeken en te goeder trouw en naar eigen goeddunken bepalen of de beledigende bijdrage of posting moet worden verwijderd of om de verwijdering ervan verzoeken. KT is niet aansprakelijk of verantwoordelijk jegens een gebruiker voor het al dan niet uitvoeren van dergelijke activiteiten. KT behoudt zich het recht voor om gebruikers te royeren en hun verdere toegang tot bepaalde gebieden te ontzeggen en het recht om naar eigen goeddunken of zoals vereist door de wet een posting of inzending te verwijderen of te bewerken.

U erkent dat chats, conferenties, bulletinboards en andere dergelijke communicatieforums die door deze Website worden gehost, openbare en geen privécommunicatie zijn. Verder erkent u dat chats, postings, conferenties en andere communicatie door andere gebruikers niet worden onderschreven door KT, en dat dergelijke communicatie niet wordt beschouwd als beoordeeld, gescreend of goedgekeurd door KT.

Afwijzing van garantie
TENZIJ UITDRUKKELIJK ANDERS VERMELD, WORDEN DE MATERIALEN OP DE WEBSITE AANGEBODEN "ZOALS ZE ZIJN", EN ALLE UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE VOORWAARDEN, VERKLARINGEN EN GARANTIES, MET INBEGRIP VAN ELKE IMPLICIETE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, TITEL, OF NIET-INBREUK, WORDEN AFGEWEZEN, BEHALVE IN DE MATE DAT DERGELIJKE DISCLAIMERS WETTELIJK ONGELDIG WORDEN GEACHT. KT GEEFT GEEN VERKLARINGEN, GARANTIES OF WAARBORGEN MET BETREKKING TOT DE KWALITEIT, GESCHIKTHEID, WAARHEID, NAUWKEURIGHEID OF VOLLEDIGHEID VAN HET MATERIAAL OP DE WEBSITE. EVENTUELE VRAGEN MET BETREKKING TOT DE MATERIALEN MOETEN WORDEN GERICHT AAN DE LEVERANCIERS VAN DERGELIJKE MATERIALEN. KT VERIFIEERT OF GARANDEERT NIET DAT DE MATERIALEN OP DE WEBSITE VRIJ ZIJN VAN DEFECTEN, VIRUSSEN, TROJAANSE PAARDEN, WORMEN, TIJDBOMMEN, CANCELBOTS OF ANDERE SOORTGELIJKE SCHADELIJKE OF SCHADELIJKE PROGRAMMERINGSROUTINES.

Beperking van aansprakelijkheid
KT met inbegrip van haar dochterondernemingen en filialen, en de agenten, werknemers en functionarissen daarvan (COLLECTIEF, DE "REPRESENTATIVEN"), zijn niet aansprakelijk voor enige schade geleden als gevolg van het gebruik van DEZE WEBSITE EN het gebruiken, wijzigen, bijdragen, kopiëren, distribueren of downloaden van de materialen. In geen geval zal KT EN ZIJN VERTEGENWOORDIGERS aansprakelijk zijn voor enige indirecte, bestraffende, speciale, incidentele of gevolgschade (met inbegrip van verlies van zaken, inkomsten, winst, gebruik, gegevens of ander economisch voordeel) hoe dan ook ontstaan, hetzij door inbreuk of onrechtmatige daad, zelfs indien KT vooraf op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade.

U bent als enige verantwoordelijk voor een adequate bescherming en back-up van gegevens en/of apparatuur die in verband met de website wordt gebruikt en kunt geen vordering instellen tegen KT wegens verlies van gegevens, herhalingstijd, onnauwkeurige uitvoer, werkvertragingen of winstderving als gevolg van het gebruik van de materialen.

ALS VOORWAARDE VOOR HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE STEMT U ERMEE IN OM KT EN HAAR VERTEGENWOORDIGERS TE VRIJWAREN VAN EN TEGEN ALLE AANSPRAKELIJKHEDEN, KOSTEN (INCLUSIEF HONORARIA VAN ADVOCATEN) EN SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT VORDERINGEN DIE HET GEVOLG ZIJN VAN UW GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE. U stemt er verder mee in KT OF HAAR VERTEGENWOORDIGERS niet aan te klagen voor vorderingen die zijn gebaseerd op UW GEBRUIK OF HET GEBRUIK VAN ANDEREN VAN DE website.

Lokale wetgeving; exportcontrole
KT beheert en exploiteert deze Website vanuit haar hoofdkantoor in de staat New Jersey in de Verenigde Staten van Amerika en beweert niet dat deze Materialen geschikt of beschikbaar zijn voor gebruik op andere locaties. Als u deze Website vanuit andere locaties gebruikt, bent u verantwoordelijk voor de naleving van de toepasselijke lokale wetgeving, inclusief maar niet beperkt tot de export- en importvoorschriften van andere landen.

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, is al het marketing- of promotiemateriaal op deze Website uitsluitend gericht op personen, bedrijven of andere entiteiten in landen waar KT zaken doet.

U erkent en stemt ermee in dat Materialen onderworpen zijn aan de U.S. Export Administration Laws and Regulations. Omleiding van dergelijke Materialen in strijd met de Amerikaanse wetgeving is verboden. U stemt ermee in dat geen van de Materialen, noch enig rechtstreeks product daarvan, wordt of zal worden aangeschaft voor, verzonden naar, overgebracht van of wederuitgevoerd, direct of indirect, naar verboden of onder een embargo vallende landen of hun onderdanen, noch zal worden gebruikt voor nucleaire activiteiten, chemische biologische wapens of raketprojecten, tenzij de Amerikaanse overheid hiervoor toestemming heeft verleend. De verboden landen staan vermeld in de U.S. Export Administration Regulations. U verklaart dat u niet voorkomt op de Denied Persons List of gelieerde lijsten van het U.S. Department of Commerce of op de Specially Designated Nationals List van het U.S. Department of Treasury. U stemt ermee in zich strikt te houden aan alle Amerikaanse exportwetten en aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid voor het verkrijgen van export- en herexportvergunningen, voor zover deze vereist kunnen zijn.

Algemeen
Deze Website kan onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. KT kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving verbeteringen en/of wijzigingen aanbrengen in de producten, diensten, programma's en prijzen die op deze Website worden beschreven. Er worden periodiek wijzigingen aangebracht aan de Website.

Elke actie in verband met deze Voorwaarden valt onder de wetgeving van New Jersey en de toepasselijke federale wetgeving van de Verenigde Staten. Keuze van wettelijke regels van een jurisdictie zullen niet van toepassing zijn.

Deze Voorwaarden vertegenwoordigen de volledige overeenkomst met betrekking tot het gebruik van de Website en hebben voorrang op alle voorgaande of gelijktijdige, tegenstrijdige of aanvullende, communicatie. KT kan deze Voorwaarden te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving herzien door deze posting bij te werken. U bent verantwoordelijk voor het regelmatig doornemen van deze voorwaarden. Het blijven gebruiken van deze Website na dergelijke wijzigingen houdt in dat u deze wijzigingen aanvaardt.

Handelsmerken
Kepner-Tregoe, Kepner Tregoe logo, KT, K-T, eThink, eThink logo, Action Tracker, Analytic Trouble Shooting, Breakaway Organization, Engineering the Performance System, KT Memory Bank, KTConnects, Managing Involvement, Process Application Kit, Process Checker, Process Coach, Process Consultant, Project Logic, SAPADAPPADO, Sharpener, Driving Force en andere merken, zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Kepner-Tregoe, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen. Deze Website kan ook namen of merken bevatten die handelsmerken of geregistreerde handelsmerken zijn van andere bedrijven.

Workshop annuleringsbeleid

Voor workshops gepland in de Verenigde Staten en Canada:

Voor annuleringen of verzoeken tot herschikking die minder dan 5 werkdagen voor de startdatum van dit programma worden ontvangen, wordt een annuleringsvergoeding van $500,00 in rekening gebracht. Als u ons niet op voorhand op de hoogte stelt van uw onvermogen om deel te nemen, wordt u het volledige bedrag in rekening gebracht.

KT is niet verantwoordelijk voor terugbetaling van niet-terugbetaalbare vliegtickets in het geval van een workshop annulering als gevolg van onvermijdelijke omstandigheden. Controleer de status van uw workshop voordat u reisarrangementen maakt.

In het geval dat een workshop moet worden geannuleerd vanwege onvoldoende inschrijvingen, worden alle kosten en aanbetalingen volledig terugbetaald of kunnen deze worden overgedragen naar een andere workshop binnen 12 maanden.

KT zal alles in het werk stellen om het workshoprooster voor de sessie tien (10) werkdagen voor de datum van de sessie te bevestigen. In het geval dat twee (2) weken voorafgaand aan de datum van de sessie het minimum aantal deelnemers voor de sessie zich niet heeft ingeschreven, heeft KT het recht om een dergelijke sessie te annuleren zonder enige aansprakelijkheid jegens [opdrachtgever] voor gemaakte reiskosten of anderszins. KT raadt [opdrachtgever] ten zeerste aan om ofwel alle reisarrangementen met betrekking tot de KT-workshop sessie te maken nadat KT de sessie heeft bevestigd, ofwel ervoor te zorgen dat de reiskosten worden terugbetaald in het geval KT ervoor kiest om een dergelijke sessie te annuleren als gevolg van onvoldoende inschrijvingen.

KT LiveOnline Annuleringsvoorwaarden 

Voor annuleringen of verzoeken tot herschikking die minder dan 3 werkdagen voor de aanvangsdatum van de online sessie worden ontvangen, wordt $150,00 annuleringskosten in rekening gebracht. Als u ons niet op voorhand op de hoogte van uw onvermogen om deel te nemen, zal u gefactureerd worden de volledige kosten.

KT heeft het recht om een dergelijke sessie te annuleren bij gebrek aan voldoende deelnemers 4 dagen voor de geplande datum en zal de inschrijvers hiervan op de hoogte brengen. Alle vergoedingen en aanbetalingen worden volledig terugbetaald of kunnen worden overgedragen naar een andere sessie.

Bel 800-537-6378 voor terugbetalingen/annuleringen/zorgen.

Voor workshops gepland in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk, Nederland of andere landen van de Europese Unie:

Artikel 6 - Wijzigingen in de openbare zitting
KT en de opdrachtgever kunnen de overeenkomst tussentijds beëindigen, indien de uitvoering van de Openbare Zitting door wijziging(en) van de Openbare Zitting aanzienlijk wordt bemoeilijkt of onmogelijk blijkt. Het bepaalde in artikel 7 is als zodanig van toepassing. Indien zich tijdens de uitvoering van de Publieke Sessie onvoorziene omstandigheden voordoen, die wijziging en aanpassing van de Publieke Sessie tot gevolg hebben, kunnen beide partijen deze wijzigingen slechts aanbrengen indien dit in onderling overleg is overeengekomen. Indien KT enig onderdeel van de Publieke Sessie niet afrondt, of indien enig onderdeel van de Publieke Sessie niet binnen de overeengekomen termijn wordt afgerond, heeft de opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij er een uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging met betrekking tot dat onderdeel van de Publieke Sessie bestaat.

Artikel 7 - Voortijdige beëindiging van de openbare zitting
KT heeft het recht de Publieke Sessie schriftelijk en zonder ingebrekestelling te beëindigen indien de opdrachtgever, ondanks ingebrekestelling, blijft tekortschieten in de nakoming van de voorwaarden zoals overeengekomen met betrekking tot de Publieke Sessie. Iedere partij kan de opdracht schriftelijk beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken, indien de werkzaamheden niet kunnen worden uitgevoerd conform de specificaties van de Publieke Sessie zoals schriftelijk overeengekomen. Tussentijdse beëindiging is niet van toepassing zonder redelijk overleg tussen beide partijen over voortzetting of wijziging van de Publieke Sessie. In geval van tussentijdse beëindiging van de Publieke Sessie heeft KT recht op vergoeding van alle tot dan toe verrichte werkzaamheden, inclusief de gedurende die tijd gemaakte extra kosten. De opdrachtgever heeft geen recht op vergoeding van schade of kosten in geval van tussentijdse beëindiging van de Publieke Sessie. In geval van liquidatie of aanvraag van surseance van betaling van een der partijen kan de andere partij de Publieke Sessie beëindigen zonder inachtneming van een opzegtermijn.

Artikel 8 - Annulering van de opleiding door de klant
In geval van annulering van deelname aan de training door de opdrachtgever, dient de opdrachtgever KT hiervan vooraf schriftelijk in kennis te stellen per aangetekende post, elektronische post of fax. Bij annulering meer dan 30 dagen voor aanvang van de training Openbare Sessie, heeft KT recht op 25% van de workshopwaarde van de Openbare Sessie. Alle door KT gemaakte kosten zijn volledig voor rekening van de opdrachtgever. Bij annulering binnen 30 dagen voor aanvang van de training heeft KT recht op 100% van de volledige Openbare Sessie waarde of zoals overeengekomen. Eventuele door KT gemaakte kosten komen volledig voor rekening van de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft geen recht op enige terugbetaling, indien hij/zij of een van de medewerkers van de opdrachtgever de training na aanvang beëindigt of anderszins niet deelneemt aan de training. Een verzoek om een boeking over te dragen van de ene partij naar de andere zal worden behandeld als een annulering indien deze minder dan 30 dagen voor aanvang van de Publieke Sessie wordt ontvangen. Vervangingen zijn aanvaardbaar op voorwaarde dat de voorbereiding van de Publieke Sessie wordt voltooid door de nieuwe deelnemer, en dat KT op de hoogte wordt gebracht van de naam en het adres van de vervanger vóór de aanvang van de Publieke Sessie.

Artikel 9 - Bevestiging & Annulering van opleiding door KT
KT behoudt zich het recht voor om een training Openbare Sessie te annuleren, deelname te weigeren of een training Openbare Sessie te verplaatsen met een kennisgeving van ten minste 30 dagen aan de inschrijver/klant. In dergelijke omstandigheden en naar keuze van de klant, kunnen de reeds betaalde kosten van de Publieke Sessie worden aangewend voor een andere Publieke Sessie van de KT training. KT zal altijd het workshop schema voor de Publieke Sessie bevestigen met de klant. In het geval dat 30 dagen voor de datum van de sessie het minimum aantal deelnemers voor de sessie zich niet heeft ingeschreven, heeft KT het recht om een dergelijke sessie te annuleren zonder enige aansprakelijkheid jegens [klant] voor gemaakte reiskosten of anderszins. KT moedigt cliënten ten zeerste aan om ofwel alle reisarrangementen met betrekking tot de KT-workshopsessie te maken nadat KT de sessie heeft bevestigd, ofwel ervoor te zorgen dat de reiskosten worden terugbetaald in het geval KT ervoor kiest om een dergelijke sessie te annuleren als gevolg van onvoldoende inschrijvingen.

Artikel 10 - Vervanging
De opdrachtgever mag een voor de opleiding ingeschreven kandidaat niet vervangen, vóór de aanvang van de opleiding, zonder toestemming van KT. KT kan te allen tijde een andere adviseur/trainer aanstellen dan die oorspronkelijk aan de opleiding Publiekssessie was toegewezen. Beide partijen gaan akkoord met onderling overleg over wijziging en vergoeding in het geval dat KT meent dat extra consultant(s) /trainer(s) nodig zijn om de opdracht tijdig en professioneel te kunnen voltooien.

Volledige tekst van de algemene voorwaarden voor de EU

Voor workshops gepland in China, Singapore, Thailand, Taiwan, Maleisië en Hong Kong:

1. Betalingsvoorwaarden - Vooraf en volledig bij ontvangst van de factuur vóór de workshop(s) om te kunnen genieten van eventuele kwantumkortingen, indien van toepassing; anders is de normale prijs van toepassing.

2. Elke annulering/uitstel gemaakt 14 (veertien) of meer dagen voor aanvang van de workshop zal een terugbetaling ontvangen verminderd met ( SG$100.00 / RM100.00 / HK$500.00 / NT$2,000.00 / RMB500.00 ) voor administratie- en behandelingskosten. Anders zal een 30% vergoeding worden geheven bij annulering minder dan 14 dagen voor aanvang van de workshop. In geval van annulering minder dan 48 uur voor aanvang van de workshop wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.

3. De zitting is op dit moment nog niet bevestigd, omdat het minimumquorum nog niet is bereikt. Wij zullen u op de hoogte houden van de stand van zaken.

 

Voor trainingen gepland in Japan

Algemene voorwaarden voor openbare cursussen

Inschrijving

Het minimum aantal deelnemers is drie. Indien het minimum aantal deelnemers, afhankelijk van de cursus, niet wordt bereikt, kan deze worden geannuleerd. In dat geval nemen we ongeveer 2 weken voor aanvang van de cursus contact met je op. Als de cursus die je wilt volgen door Kepner-Tregoe wordt geannuleerd, kun je overstappen naar een andere cursus.

Als vuistregel willen wij het aantal deelnemers van één bedrijf beperken tot maximaal 3 per cursus. Bovendien zullen we aanvragen weigeren van personen in dezelfde branche als Kepner-Tregoe of die niet tot bedrijven of organisaties behoren.

We bieden ook een "Open cursus forfaitair contractsysteem" waarmee u de cursus Problem Solving and Decision Making (KT-PSDM) tegen een gereduceerde prijs kunt volgen. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via e-mail op KTJ-WEBQUERIES@kepner-tregoe.com.

Cursusinformatie & facturatie

Details zoals locatie en tijd worden 2-3 weken voor de startdatum van de cursus per e-mail naar de deelnemers gestuurd. Houd er rekening mee dat u, afhankelijk van de cursus, gevraagd kunt worden om praktijkopdrachten voor te bereiden. Voor de betaling wordt een factuur per post naar de deelnemer gestuurd. Maak een bankoverschrijving uiterlijk de dag vóór de startdatum van de cursus. Wij accepteren alleen betaling via overschrijving via uw bedrijf. Eventuele bankkosten zijn voor rekening van de afzender.

Annulerings- en overdrachtsbeleid
Annulering

Als de deelnemer niet meer aanwezig kan zijn, mag je een andere persoon vervangen. Als dat niet mogelijk is, worden de volgende annuleringskosten in rekening gebracht:

  • Tot 15 dagen voor aanvang van de cursus: geen annuleringskosten
  • Van 14 dagen tot 8 dagen voor aanvang van de cursus: 30% van het cursusgeld
  • Van 7 dagen tot 5 dagen voor aanvang van de cursus: 50% van het cursusgeld
  • Van 4 dagen tot 1 dagen voor aanvang van de cursus: 80% van het cursusgeld
  • Op de cursusdag en tijdens het evenement: 100% van het cursusgeld
Overstappen naar een andere datum

Er wordt slechts één transfer naar een andere datum geaccepteerd. Als je wilt overstappen naar een andere cursusdatum, neem dan contact met ons op via e-mail. We sturen je dan een factuur voor een transfersom, die uiterlijk de dag vóór de startdatum van de cursus moet zijn betaald:

  • Tot 15 dagen voor aanvang van de cursus: Geen overstapkosten
  • Van 14 dagen tot 8 dagen voor aanvang van de cursus: 15% van het cursusgeld
  • Van 7 dagen tot 5 dagen voor aanvang van de cursus: 25% van het cursusgeld
  • Van 4 dagen tot 1 dagen voor aanvang van de cursus: 40% van het cursusgeld
  • De dag van de cursus en tijdens het evenement: 50% van de prijs van de cursus

Volledige tekst van het annulerings- en betalingsbeleid in Japan

 

Copyright
Copyright 2000-2022 by Kepner-Tregoe, Inc., 103 Carnegie Center; Suite 205 Princeton, New Jersey 08540, USA. Alle rechten voorbehouden.

Neem contact met ons op

Voor vragen, details, of offertes!