Workshop Cancelation Policy

Voor workshops gepland in de Verenigde Staten en Canada:

Voor annuleringen of verzoeken tot herschikking die minder dan 5 werkdagen voor de aanvangsdatum van dit programma worden ontvangen, wordt een annuleringsvergoeding van $500,00 in rekening gebracht. Als u ons niet op voorhand op de hoogte brengt van uw onvermogen om deel te nemen, zal u de volledige kost gefactureerd worden.

KT is niet verantwoordelijk voor terugbetaling van niet-terugbetaalbare vliegtickets in het geval van een workshop annulering als gevolg van onvermijdelijke omstandigheden. Controleer de status van uw workshop voordat u reisarrangementen maakt.

In het geval dat een workshop moet worden geannuleerd vanwege onvoldoende inschrijvingen, worden alle kosten en aanbetalingen volledig terugbetaald of kunnen deze worden overgedragen naar een andere workshop binnen 12 maanden.

KT zal alles in het werk stellen om het workshoprooster voor de sessie tien (10) werkdagen voor de datum van de sessie te bevestigen. In het geval dat twee (2) weken voorafgaand aan de datum van de sessie het minimum aantal deelnemers voor de sessie zich niet heeft ingeschreven, heeft KT het recht om een dergelijke sessie te annuleren zonder enige aansprakelijkheid jegens [opdrachtgever] voor gemaakte reiskosten of anderszins. KT raadt [opdrachtgever] ten zeerste aan om ofwel alle reisarrangementen met betrekking tot de KT-workshop sessie te maken nadat KT de sessie heeft bevestigd, ofwel ervoor te zorgen dat de reiskosten worden terugbetaald in het geval KT ervoor kiest om een dergelijke sessie te annuleren als gevolg van onvoldoende inschrijvingen.

KT LiveOnline Annuleringsvoorwaarden 

Voor annuleringen of verzoeken tot herschikking die minder dan 3 werkdagen voor de aanvangsdatum van de online sessie worden ontvangen, wordt een annuleringsvergoeding van $150,00 in rekening gebracht. Als u ons niet op voorhand op de hoogte van uw onvermogen om deel te nemen, zal u gefactureerd worden de volledige kosten.

KT heeft het recht om een dergelijke sessie te annuleren bij gebrek aan voldoende deelnemers 4 dagen voor de geplande datum en zal de inschrijvers hiervan op de hoogte brengen. Alle vergoedingen en aanbetalingen worden volledig terugbetaald of kunnen worden overgedragen naar een andere sessie.

Bel 800-537-6378 voor terugbetalingen/annuleringen/zorgen.

Voor workshops gepland in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk, Nederland of andere landen van de Europese Unie:

Artikel 6 - Wijzigingen in de openbare zitting
KT en de opdrachtgever kunnen de overeenkomst tussentijds beëindigen, indien de uitvoering van de Openbare Zitting door wijziging(en) van de Openbare Zitting aanzienlijk wordt bemoeilijkt of onmogelijk blijkt. Het bepaalde in artikel 7 is als zodanig van toepassing. Indien zich tijdens de uitvoering van de Publieke Sessie onvoorziene omstandigheden voordoen, die wijziging en aanpassing van de Publieke Sessie tot gevolg hebben, kunnen beide partijen deze wijzigingen slechts aanbrengen indien dit in onderling overleg is overeengekomen. Indien KT enig onderdeel van de Publieke Sessie niet afrondt, of indien enig onderdeel van de Publieke Sessie niet binnen de overeengekomen termijn wordt afgerond, heeft de opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij er een uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging met betrekking tot dat onderdeel van de Publieke Sessie bestaat.

Artikel 7 - Voortijdige beëindiging van de openbare zitting
KT heeft het recht de Publieke Sessie schriftelijk en zonder ingebrekestelling te beëindigen indien de opdrachtgever, ondanks ingebrekestelling, blijft tekortschieten in de nakoming van de voorwaarden zoals overeengekomen met betrekking tot de Publieke Sessie. Iedere partij kan de opdracht schriftelijk beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken, indien de werkzaamheden niet kunnen worden uitgevoerd conform de specificaties van de Publieke Sessie zoals schriftelijk overeengekomen. Tussentijdse beëindiging is niet van toepassing zonder redelijk overleg tussen beide partijen over voortzetting of wijziging van de Publieke Sessie. In geval van tussentijdse beëindiging van de Publieke Sessie heeft KT recht op vergoeding van alle tot dan toe verrichte werkzaamheden, inclusief de gedurende die tijd gemaakte extra kosten. De opdrachtgever heeft geen recht op vergoeding van schade of kosten in geval van tussentijdse beëindiging van de Publieke Sessie. In geval van liquidatie of aanvraag van surseance van betaling van een der partijen kan de andere partij de Publieke Sessie beëindigen zonder inachtneming van een opzegtermijn.

Artikel 8 - Annulering van de opleiding door de klant
In geval van annulering van deelname aan de training door de opdrachtgever, dient de opdrachtgever KT hiervan vooraf schriftelijk in kennis te stellen per aangetekende post, elektronische post of fax. Bij annulering meer dan 30 dagen voor aanvang van de training Openbare Sessie, heeft KT recht op 25% van de workshopwaarde van de Openbare Sessie. Alle door KT gemaakte kosten zijn volledig voor rekening van de opdrachtgever. Bij annulering binnen 30 dagen voor aanvang van de training heeft KT recht op 100% van de volledige Openbare Sessie waarde of zoals overeengekomen. Eventuele door KT gemaakte kosten komen volledig voor rekening van de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft geen recht op enige terugbetaling, indien hij/zij of een van de medewerkers van de opdrachtgever de training na aanvang beëindigt of anderszins niet deelneemt aan de training. Een verzoek om een boeking over te dragen van de ene partij naar de andere zal worden behandeld als een annulering indien deze minder dan 30 dagen voor aanvang van de Publieke Sessie wordt ontvangen. Vervangingen zijn aanvaardbaar op voorwaarde dat de voorbereiding van de Publieke Sessie wordt voltooid door de nieuwe deelnemer, en dat KT op de hoogte wordt gebracht van de naam en het adres van de vervanger vóór de aanvang van de Publieke Sessie.

Artikel 9 - Bevestiging & Annulering van opleiding door KT
KT behoudt zich het recht voor om een training Openbare Sessie te annuleren, deelname te weigeren of een training Openbare Sessie te verplaatsen met een kennisgeving van ten minste 30 dagen aan de inschrijver/klant. In dergelijke omstandigheden en naar keuze van de klant, kunnen de reeds betaalde kosten van de Publieke Sessie worden aangewend voor een andere Publieke Sessie van de KT training. KT zal altijd het workshop schema voor de Publieke Sessie bevestigen met de klant. In het geval dat 30 dagen voor de datum van de sessie het minimum aantal deelnemers voor de sessie zich niet heeft ingeschreven, heeft KT het recht om een dergelijke sessie te annuleren zonder enige aansprakelijkheid jegens [klant] voor gemaakte reiskosten of anderszins. KT moedigt cliënten ten zeerste aan om ofwel alle reisarrangementen met betrekking tot de KT-workshopsessie te maken nadat KT de sessie heeft bevestigd, ofwel ervoor te zorgen dat de reiskosten worden terugbetaald in het geval KT ervoor kiest om een dergelijke sessie te annuleren als gevolg van onvoldoende inschrijvingen.

Artikel 10 - Vervanging
De opdrachtgever mag een voor de opleiding ingeschreven kandidaat niet vervangen, vóór de aanvang van de opleiding, zonder toestemming van KT. KT kan te allen tijde een andere adviseur/trainer aanstellen dan die oorspronkelijk aan de opleiding Publiekssessie was toegewezen. Beide partijen gaan akkoord met onderling overleg over wijziging en vergoeding in het geval dat KT meent dat extra consultant(s) /trainer(s) nodig zijn om de opdracht tijdig en professioneel te kunnen voltooien.

Volledige tekst van de algemene voorwaarden voor de EU

Voor workshops gepland in China, Singapore, Thailand, Taiwan, Maleisië en Hong Kong:

1. Betalingsvoorwaarden - Vooraf en volledig bij ontvangst van de factuur vóór de workshop(s) om te kunnen genieten van eventuele kwantumkortingen, indien van toepassing; anders is de normale prijs van toepassing.

2. Elke annulering/uitstel gemaakt 14 (veertien) of meer dagen voor aanvang van de workshop zal een terugbetaling ontvangen verminderd met ( SG$100.00 / RM100.00 / HK$500.00 / NT$2,000.00 / RMB500.00 ) voor handling en administratie kosten. Anders zal een 30% vergoeding worden geheven bij annulering minder dan 14 dagen voor aanvang van de workshop. In geval van annulering minder dan 48 uur voor aanvang van de workshop wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.

3. De zitting is op dit moment nog niet bevestigd, omdat het minimumquorum nog niet is bereikt. Wij zullen u op de hoogte houden van de stand van zaken.

 

Copyright
Copyright 2000-2021 by Kepner-Tregoe, Inc., 116 Village Blvd, Suite 300, Princeton, New Jersey 08540 USA. All Rights Reserved.

Neem contact met ons op

Voor vragen, details, of een voorstel!