Beleid inzake annulering van workshops UK

ALGEMENE VOORWAARDEN (T&C'S) VOOR HET VERLENEN VAN DIENSTEN

Artikel 1 - Toepassing
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen de opdrachtgever en Kepner-Tregoe (hierna: KT) gesloten overeenkomsten met betrekking tot de Workshop Openbare Zitting tot het verzorgen van en/of deelnemen aan een cursus, training en/of andere vormen van onderwijs of onderzoek, studie en advies in de ruimste zin van het woord (hierna: de Openbare Zitting).De toepasselijkheid van door de opdrachtgever afgegeven algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijking van deze voorwaarden is niet bindend zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van KT.

Artikel 2 - Grondslag voor de overeenkomst
KT zal geen diensten leveren zonder de voorafgaande aanvaarding van de klant in de vorm van een schriftelijke bevestiging hetzij per direct mail, fax of elektronische post van de boeking ervan door de klant en een schriftelijke bevestiging van KT per direct mail, fax, mondeling of elektronische post van de ontvangst en aanvaarding van een aanvraag van de Publieke Sessie. Cliënt is gebonden aan deze AV na ontvangst door KT van de aanvaarding van een dergelijke aanvraag voor de Publieke Sessie. Alle offertes gemaakt door KT zijn gebaseerd op de informatie verstrekt door de opdrachtgever. Offertes gemaakt door KT zijn geldig gedurende vier (4) weken nadat een dergelijke offerte is gemaakt, of totdat er wijzigingen zijn aangebracht in de offerte, of totdat een dergelijke offerte wordt herroepen.

Artikel 3 - Het houden van de openbare zitting
De KT zal de openbare zitting naar beste weten en kunnen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Elke verbintenis die uit de Publieke Sessie voortvloeit, zal worden beschouwd als een "inspanningsverbintenis". De wijze waarop de Openbare Zitting wordt uitgevoerd, wordt in overleg met de cliënt bepaald. Desgewenst kan Kepner-Tregoe derden bij de Openbare Zitting aanwijzen. KT zal zich inspannen om de Openbare Zitting binnen de overeengekomen planning uit te voeren. KT kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van problemen bij de uitvoering van de Publieke Sessie ten gevolge van omstandigheden buiten onze wil, zoals: De kwaliteit van de aan KT verstrekte informatie, de door de opdrachtgever of derden verleende medewerking, of de kwaliteit van faciliteiten en docenten. KT kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het resultaat van de uitvoering van de resultaten van deze Publieke Sessie door de klant of door derden.

Artikel 4 - Verbintenissen cliënt
De opdrachtgever garandeert dat alle vereiste documentatie en informatie tijdig en voor aanvang van de Openbare Zitting aan KT zal worden verstrekt. KT is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor werkzaamheden en/of nalatigheid. Alle offertes en honoraria van KT zijn exclusief BTW.

Artikel 5 - Vertrouwelijkheid
KT is verplicht tot geheimhouding van alle informatie die aan KT wordt verstrekt voor de uitvoering van de Publieke Zitting. KT zal alle nodige voorzorgsmaatregelen nemen om de vertrouwelijkheid van deze informatie te beschermen. De opdrachtgever zal geen mededelingen doen aan derden over de door KT gehanteerde aanpak en methoden, noch zal hij enig rapport of andere schriftelijke informatie, aan derden ter beschikking stellen zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van KT.

Artikel 6 - Wijzigingen in de openbare zitting
KT en de opdrachtgever kunnen de overeenkomst tussentijds beëindigen, indien de uitvoering van de Openbare Zitting door wijziging(en) van de Openbare Zitting aanzienlijk wordt bemoeilijkt of onmogelijk blijkt. Het bepaalde in artikel 7 is als zodanig van toepassing. Indien zich tijdens de uitvoering van de Publieke Sessie onvoorziene omstandigheden voordoen, die wijziging en aanpassing van de Publieke Sessie tot gevolg hebben, kunnen beide partijen deze wijzigingen slechts aanbrengen indien dit in onderling overleg is overeengekomen. Indien KT enig onderdeel van de Publieke Sessie niet afrondt, of indien enig onderdeel van de Publieke Sessie niet binnen de overeengekomen termijn wordt afgerond, heeft de opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij er een uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging met betrekking tot dat onderdeel van de Publieke Sessie bestaat.

Artikel 7 - Voortijdige beëindiging van de openbare zitting
KT heeft het recht de Publieke Sessie schriftelijk en zonder ingebrekestelling te beëindigen indien de opdrachtgever, ondanks ingebrekestelling, blijft tekortschieten in de nakoming van de voorwaarden zoals overeengekomen met betrekking tot de Publieke Sessie. Iedere partij kan de opdracht schriftelijk beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken, indien de werkzaamheden niet kunnen worden uitgevoerd conform de specificaties van de Publieke Sessie zoals schriftelijk overeengekomen. Tussentijdse beëindiging is niet van toepassing zonder redelijk overleg tussen beide partijen over voortzetting of wijziging van de Publieke Sessie. In geval van tussentijdse beëindiging van de Publieke Sessie heeft KT recht op vergoeding van alle tot dan toe verrichte werkzaamheden, inclusief de gedurende die tijd gemaakte extra kosten. De opdrachtgever heeft geen recht op vergoeding van schade of kosten in geval van tussentijdse beëindiging van de Publieke Sessie. In geval van liquidatie of aanvraag van surseance van betaling van een der partijen kan de andere partij de Publieke Sessie beëindigen zonder inachtneming van een opzegtermijn.

Artikel 8 - Annulering van de opleiding door de klant
In geval van annulering van deelname aan de training door de opdrachtgever, dient de opdrachtgever KT hiervan vooraf schriftelijk in kennis te stellen per aangetekende post, elektronische post of fax. Bij annulering meer dan 30 dagen voor aanvang van de training Openbare Sessie, heeft KT recht op 25% van de workshopwaarde van de Openbare Sessie. Alle door KT gemaakte kosten zijn volledig voor rekening van de opdrachtgever. Bij annulering binnen 30 dagen voor aanvang van de training heeft KT recht op 100% van de volledige Openbare Sessie waarde of zoals overeengekomen. Eventuele door KT gemaakte kosten komen volledig voor rekening van de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft geen recht op enige terugbetaling, indien hij/zij of een van de medewerkers van de opdrachtgever de training na aanvang beëindigt of anderszins niet deelneemt aan de training. Een verzoek om een boeking over te dragen van de ene partij naar de andere zal worden behandeld als een annulering indien deze minder dan 30 dagen voor aanvang van de Publieke Sessie wordt ontvangen. Vervangingen zijn aanvaardbaar op voorwaarde dat de voorbereiding van de Publieke Sessie wordt voltooid door de nieuwe deelnemer, en dat KT op de hoogte wordt gebracht van de naam en het adres van de vervanger vóór de aanvang van de Publieke Sessie.

Artikel 9 - Bevestiging & Annulering van opleiding door KT
KT behoudt zich het recht voor om een training Openbare Sessie te annuleren, deelname te weigeren of een training Openbare Sessie te verplaatsen met een kennisgeving van ten minste 30 dagen aan de inschrijver/klant. In dergelijke omstandigheden en naar keuze van de klant, kunnen de reeds betaalde kosten van de Publieke Sessie worden aangewend voor een andere Publieke Sessie van de KT training. KT zal altijd het workshop schema voor de Publieke Sessie bevestigen met de klant. In het geval dat 30 dagen voor de datum van de sessie het minimum aantal deelnemers voor de sessie zich niet heeft ingeschreven, heeft KT het recht om een dergelijke sessie te annuleren zonder enige aansprakelijkheid jegens [klant] voor gemaakte reiskosten of anderszins. KT moedigt cliënten ten zeerste aan om ofwel alle reisarrangementen met betrekking tot de KT-workshopsessie te maken nadat KT de sessie heeft bevestigd, ofwel ervoor te zorgen dat de reiskosten worden terugbetaald in het geval KT ervoor kiest om een dergelijke sessie te annuleren als gevolg van onvoldoende inschrijvingen.

Artikel 10 - Vervanging
De opdrachtgever mag een voor de opleiding ingeschreven kandidaat niet vervangen, vóór de aanvang van de opleiding, zonder toestemming van KT. KT kan te allen tijde een andere adviseur/trainer aanstellen dan die oorspronkelijk aan de opleiding Publiekssessie was toegewezen. Beide partijen gaan akkoord met onderling overleg over wijziging en vergoeding in het geval dat KT meent dat extra consultant(s) /trainer(s) nodig zijn om de opdracht tijdig en professioneel te kunnen voltooien.

Artikel 11 - Tarieven
Prijsopgaven, tarieven zijn bindend, tenzij anders is bepaald in een schriftelijke overeenkomst als bedoeld in artikel 2.

Artikel 12 - Betaling
De cliënt stemt ermee in alle kosten 30 dagen voor aanvang van de Publieke Sessie te voldoen. Betaling dient te geschieden zoals door KT aangegeven, en zonder korting of compensatie, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling, zal de wettelijke rente in rekening worden gebracht vanaf de op de factuur vermelde vervaldag. De opdrachtgever kan de betaling niet opschorten wegens vermeende tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht door KT, onverminderd voorwaardelijk recht op schadevergoeding aan de opdrachtgever. In geval van liquidatie, faillissement of aanvraag van surséance van betaling van de opdrachtgever zijn alle verschuldigde bedragen onmiddellijk opeisbaar. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van verschuldigde rente en kosten, vervolgens van opeisbare facturen, ongeacht enige verklaring van de opdrachtgever dat betreffende betaling ter afdoening van een andere factuur is gedaan.

Artikel 13 - Inning van kosten
Alle kosten ter verkrijging van voldoening, gerechtelijk of buitengerechtelijk, komen voor rekening van de opdrachtgever. Buitengerechtelijke kosten zullen gelijk zijn aan incassotarieven toegepast volgens de richtlijnen van de Nederlandse Orde van Advocaten, het Duitse, Franse of Britse recht, met een minimum van 10% van het verschuldigde bedrag.

Artikel 14 - Uitsluiting/schorsing
KT kan een training annuleren of deelname aan de training door een door de opdrachtgever aangewezen derde weigeren, indien de opdrachtgever niet tijdig aan de betalingsvoorwaarden voldoet.

Artikel 15 - Intellectuele eigendom
KT is de enige eigenaar en heeft het auteursrecht op alle werkzaamheden, waaronder begrepen brochures, projectmateriaal, opleidingsmateriaal, rapporten, offertes en andere documentatie, die door KT in het kader van de Publieke Sessie worden gebruikt of vervaardigd, tenzij op deze werkzaamheden het auteursrecht van een andere partij rust. Het is de opdrachtgever niet toegestaan de materialen te gebruiken, te verveelvoudigen of openbaar te maken, in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van KT. Door opdracht te geven tot gebruik, verveelvoudiging of reproductie van enig auteursrechtelijk of intellectueel eigendomsrechtelijk beschermd werk, garandeert de opdrachtgever dat geen inbreuk zal worden gemaakt op het auteursrecht of enig intellectueel eigendomsrecht van de opdrachtgever of van derden, waardoor KT wordt gevrijwaard van alle schade en vorderingen die voortvloeien uit het gebruik, de verveelvoudiging of de reproductie van dergelijk werk. Indien de dienstverlening softwareproducten omvat zal een licentie worden verstrekt in overeenstemming met de voorwaarden van de KT Software Licentie- en Onderhoudsovereenkomst (de "Licentieovereenkomst"). De algemene voorwaarden zoals vermeld in dit document zijn ook van toepassing op de Licentieovereenkomst. In geval van tegenstrijdigheden tussen enige bepaling in de Licentieovereenkomst en de algemene voorwaarden zoals vermeld in dit document, prevaleert de Licentieovereenkomst.

Artikel 16 - Aansprakelijkheid
KT aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door eventuele tekortkomingen in de uitvoering van de Publieke Zitting, noch voor schade veroorzaakt door onrechtmatig handelen van KT of een van haar ondergeschikten, mits deze schade gedekt is door een aansprakelijkheidsverzekering, de verzekeringsmaatschappij tot uitkering overgaat en KT binnen een jaar na afloop van de Publieke Zitting per aangetekend schrijven in kennis wordt gesteld van de claim. De aansprakelijkheid is beperkt tot het maximaal gefactureerde bedrag voor de uitvoering van de Openbare Zitting. KT aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele resterende schade, noch zal zij aansprakelijkheid aanvaarden voor schade veroorzaakt door derden; de opdrachtgever vrijwaart KT hierbij van aansprakelijkheden en schade van derden. De toepassing, het gebruik en de publicatie van de aanbevelingen, rapporten en materialen van KT zijn uitsluitend op risico van de opdrachtgevers.

Artikel 17 - Omstandigheden buiten iemands wil
In geval van overmacht worden alle verplichtingen van KT opgeschort. Indien KT ten gevolge van deze opschorting gedurende meer dan twee opeenvolgende maanden niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Indien KT bij het intreden van genoemde omstandigheden gedeeltelijk aan deze verplichtingen heeft voldaan, of indien KT als gevolg van genoemde omstandigheden niet aan alle verplichtingen kan voldoen, is KT gerechtigd de verplichtingen als bedoeld te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur aan KT te voldoen, met uitzondering van die verplichtingen welke geen zelfstandige waarde hebben.

Artikel 18 - Toepasselijk recht
Op deze overeenkomst is Nederlands, Duits, Frans, Brits, Europees recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit overeenkomsten tussen KT en de cliënt zullen worden beslecht overeenkomstig de in elk van deze landen geldende regels.

Neem contact met ons op

Voor vragen, details, of offertes!